Promocje
VANS - Buty Damskie "Authentic" VN-0 ZUKFJ3
VANS - Buty Damskie "Authentic" VN-0 ZUKFJ3
239,00 zł 169,00 zł
EMU - Buty Damskie "Lorne"
EMU - Buty Damskie "Lorne"
499,00 zł 299,00 zł
ROXY - Spodenki Kąpielowe "Tidal Wave 2"
ROXY - Spodenki Kąpielowe "Tidal Wave 2"
229,00 zł 159,00 zł
ONEILL - Szorty Damskie "Birds Boardshorts"
ONEILL - Szorty Damskie "Birds Boardshorts"
219,00 zł 149,00 zł
ONEILL - Szortyi Damskie "Hyperfreak Boardshorts"
ONEILL - Szortyi Damskie "Hyperfreak Boardshorts"
239,00 zł 169,00 zł
ROXY - Spodenki Damskie "Signature - Shorts"
ROXY - Spodenki Damskie "Signature - Shorts"
139,00 zł 99,00 zł
ROXY - Spodenki Damskie "Signature - Shorts"
ROXY - Spodenki Damskie "Signature - Shorts"
139,00 zł 99,00 zł
ONEILL - Szorty Męskie "Santa CruzPanel Boardies"
ONEILL - Szorty Męskie "Santa CruzPanel Boardies"
259,00 zł 179,00 zł
EMU - Sandały Damskie "Yerrawa"
EMU - Sandały Damskie "Yerrawa"
379,00 zł 189,00 zł
Produkt dnia
DC - Spodnie Męskie "Dealer - Snow Pant"
DC - Spodnie Męskie "Dealer - Snow Pant"
659,00 zł 529,00 zł
BURTON - Spodnie Damskie "Veazie Pant"
BURTON - Spodnie Damskie "Veazie Pant"
869,00 zł 599,00 zł
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

                       REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

                                           firmasport.pl

 

 1. Definicje.

 2. Postanowienia ogólne.

 3. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym.

 4. Warunki zawierania umów sprzedaży.

 5. Koszt,sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu.

 6. Sposoby i terminy płatności za towar.

 7. Reklamacja produktu.

 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu

     do tych procedur. 

 9. Prawo odstąpienia od umowy.

10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.

11. Dane osobowe w sklepie internetowym.

12. Postanowienia końcowe.

Sklep Internetowy  firmasport.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie morze zrzec się praw

przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla 

konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne,a w ich miejsce stosuję się

przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają

na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących ich na mocy

bezwzględnie wiążących przepisów prawa,a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na

korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z

powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. 

1. DEFINICJE.

     Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

  od pracy.

1.2 FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający

  utworzenie konta.

1.3 FORMULARZ ZAMÓWIENIA - usługa elektroniczna,interaktywny formularz dostępny w Sklepie

  Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,w szczególności poprzez dodanie Produktów do

  elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,w tym sposobu dostawy i

  płatności.

1.4 KLIENT - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach

 przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca

 ograniczoną zdolność do czynności prawnych(2)osoba prawna lub(3)jednostka organizacyjna

 nieposiadająca osobowości prawnej,której ustawa przyznaje zdolność prawną,a która zamierza 

 zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.  

1.3 KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964r. ( Dz. U. Nr. 16 poz 93 ze zm )

1.4 KONSUMENT - osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży nie jest związane

  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5 KONTO -Usługa Elektroniczna,oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez

  Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy,w którym gromadzone są

  dane podane przez Usługobiorcę oraz informację o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie

  Internetowym.

1.6 PRODUKT - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy

  sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.7 REGULAMIN - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.

1.8 REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z

  wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9 SKLEP INTERNETOWY ( SKLEP ) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem

  www.firmasport.pl  na platformie sklepowej Shoper.

1.10 SPRZEDAWCA  - Usługodawca - Dariusz Piwowar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

  Firma "SPORT" Dariusz Piwowar (ul. Krupówki 63,34-500 Zakopane) wpisany do Centralnej Ewidencji i

  Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra

  właściwego do spraw gospodarki, NIP:736-109-84-90,REGON 490827932, adres poczty

  elektronicznej sklep@firmasport.pl,numer telefonu. (+48) 18 20 64 179 (opłata jak za połączenie

  standardowe - wg. cennika właściwego operatora ).

1.11 UMOWA SPRZEDAŻY ( UMOWA ) - umowa sprzedaży produktu zawierana lub zawarta między

  Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.12 USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną poprzez Usługodawcę na rzecz

  Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.13 USŁUGOBIORCA - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w

  wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna

  posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.(2) osoba prawna ; albo (3) jednostka

  organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , której ustawa przyznaje zdolność prawną;

  korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.14 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30.05.2014r. o prawach

  konsumenta ( Dziennik Ustaw z roku 2014 poz.827 z pózniejszymi zmianami ).

1.15 ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówień i zmierzające

  bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

2.1 Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego.

2.2 Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym : www.firmasport.pl

  prowadzony jest przez Dariusza Piwowara prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą :

  Firma "SPORT"  Dariusz Piwowar, ul. Krupówki 63,  34-500 Zakopane.

  wpis do ewidencji działalności gospodarczej Nr. 263/98,NIP : 736-109-84-90, REGON : 490827932,

  tel / fax. (+48) 18 20 64 179, adres poczty elektronicznej: sklep@firmasport.pl

2.3 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców

  korzystających  ze Sklepu Internetowego ( z wyjątkiem pkt.11 Regulaminu który skierowany jest

  wyłącznie do przedsiębiorców ).

2.4 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień

  niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.Dane osobowe przetwarzane są w celach,w zakresie i w

  oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest

  dobrowolne. Każda osoba,której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do

  wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. 

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM.

3.1 W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne :

  - Konto, Formularz Zamówienia. 

3.2 KONTO - korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez

  Usługobiorcę -(1)wypełnieniu Formularza Rejestracji,(2)kliknięciu pola "Załóż konto" oraz (3)

  potwierdzeniu chęci utworzenia konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany

  automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.W Formularzu Rejestracji niezbędne jest

  podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię nazwisko/nazwa firmy, adres

  (ulica,numer domu/mieszkania,kod pocztowy,miejscowość,kraj)adres poczty elektronicznej, numer

  telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne

  jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.   

3.3 Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony.Usługobiorca ma

   możliwość,w każdej chwili i bez podania przyczyny,usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez

  wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy,w szczególności za pośrednictwem poczty elektr.

  na adres : poczta@firmasport.pl lub też pisemnie na adres: ul. Krupówki 63, 34-500 Zakopane.

3.4 FORMULARZ ZAMÓWIENIA - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem

  dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

  Złożenia Zamówienia następuje po po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków(1) po

  wypełnieniu Formularzu Zamówienia i(2)kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu

  Formularza Zamówienia pola "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" - do tego momentu jest możliwość

  samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi

  komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu

  Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię

  nazwisko/ nazwa firmy,adres (ulica,numer domu/mieszkania,kod pocztowy,miejscowość,kraj),adres

  poczty elektronicznej,numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży:

  Produkt/y, ilość Produktu/ów,miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku

  klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

3.5 Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter 

  jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą

  wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3.6 Wymagania techniczne potrzebne do współpracy z systemem teleinformatycznym,którym posługuje

 się Usługodawca:(1)komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu

 (2)dostęp do poczty elektronicznej(3)przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 11,0 i

 wyższej lub Internet Explorer w wersji 7,0 i wyższej,Opera w wersji 7,0 i wyższej,Google Chrome w

 wersji 12.0.0 i wyższej(4)zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024-768 (5) włączenie w

 przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.7 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem

 i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i

 własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do

 wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz

 dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.8 Tryb postępowania reklamacyjnego:

3.9 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe

  reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji  

  Produktu, która została wskazana w pkt 7 i 8 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład

  - w formie pisemnej na adres: Firma "SPORT", ul. Krupówki 63, 34-500 Zakopane.

  - drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@firmasport.pl

  - zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:(1)informacji i okoliczności 

  dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości

  (2)żądania Usługobiorcy,(3)danych kontaktowych składającego reklamację-ułatwi to i przyśpieszy

  rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzedzającym mają formę

  jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego

  opisu reklamacji.

  - Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie pózniej niż

  w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.

4.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu

  przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z

  pkt.3.4 Regulaminu.              

4.2 Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i

 zawiera wszystkie składniki,w tym podatek VAT oraz cła.O łącznej cenie wraz z podatkami  Produktu

 będącego przedmiotem Zamówienia,a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,

 dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach,a gdy nie można ustalić wysokości tych

 opłat-o obowiązku ich uiszczenia,Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie

 składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową

 Sprzedaży.  

4.3 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.

 - zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem,a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez

 Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.3.4 Regulaminu.

 - po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje

 związanie Klienta jego oświadczeniem oraz(2)przyjmuje Zamówienie do realizacji - w tym momencie

 zostaje zawarta Umowa sprzedaży.Potwierdzenie otrzymania Zamówienie i przyjęcie go do realizacji

 następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia

 adres poczty elektronicznej ( adres e-mail ).

4.4 Utrwalenie,zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży 

 następuje poprzez(1)udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2)

 przesłanie Klientowi wiadomości e-mail o której mowa w pkt. 4.3 Regulaminu.Treść Umowy Sprzedaży

 jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego

 sprzedawcy. 

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU.

5.1 Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

5.2 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty

 dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazane Klientowi

 na stronach Sklepu Internetowego w zakładce "Koszty dostawy" oraz w trakcie składania

 Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.    

5.3 Odbiór osobisty przez Klienta jest bezpłatny.

5.4 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

- przesyłka pocztowa priorytetowa, przesyłka pocztowa priorytetowa pobraniową.

- odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Krupówki 63, 34-500 Zakopane - codziennie od 10 -19.

5.5 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 7 dni roboczych,chyba że w opisie danego Produktu

lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.W przypadku Produktów o różnych

terminach dostawy,terminem dostawy jest dłuższy podany termin,który jednak nie może przekroczyć

7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 -  w przypadku wyboru ptrzez Klienta sposobu płatności przelewm, płatności elektroniczne lub

 kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem,od dnia zawarcia Umowy

   Sprzedaży.

5.6 Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta - w przypadku wyboru przez Klienta odbioru

 osobistego Produktu , Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie 2 dni roboczych

 chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W

 przypadkach Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,terminem gotowości do odbioru

 jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 dni roboczych. O gotowości

 Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie

 stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektr.

 Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą

 płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym - od dnia zawarcia

 Umowy Sprzedaży.

6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT.

6.1 Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży :

 - płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

 - płatność gotówką przy odbiorze osobistym  

 - płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 - Bank PKO B.P.  o/Zakopane, nr. rach. 64 1020 3466 0000 9002 0003 1401.

 - płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU - możliwe

 aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Sposoby

 płatności" oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

 - rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z

 wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Payu.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą

 płatniczą prowadzi: Payu.Pl - spółka Payu S.A z siedzibą w Poznaniu ( adres siedziby firmy:

 ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru

 Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań -

 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP

 779-23-08-495.

6.2 TERMIN PŁATNOŚCI -w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym

 płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do 

 dokonania płatności w terminie  7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 - w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki , Klient

 obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7. REKLAMACJA PRODUKTÓW.

    ( dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014r ).

7.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma

 wadę fizyczną lub prawną ( rękojmia ) są określone powszechnie obowiązującym przepisami

 prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

7.2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje

 dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są

 określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Reklamacja towaru".      

7.3 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 - pisemnie na adres : Firma "SPORT" ul. Krupówki 63, 34-500 Zakopane.

 - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@firmasport.pl

7.4 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji(1)informacji i okoliczności dotyczących

  przedmiotu reklamacji,w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,(2) żądania sposobu

  doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo

  odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,(3)danych kontaktowych składającego reklamację, ułatwi to i

  przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają

  formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem

  zalecanego opisu reklamacji.

7.5 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie pózniej niż w terminie 14 dni

  kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym

  terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.6 W przypadku gdy ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania

  uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy,

  Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na

  adres: Firma "SPORT" ul. Krupówki 63, 34-500 Zakopane. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady

  rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu, przez Klienta byłoby

  niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim

  uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.7 Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu - nie ma wpływu na bieg

  terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5

  Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i

  ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady,

  o którym mowa w art.561(1) Kodeksu Cywilnego.

 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

      ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.

 8.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem

  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do

  tych procedur dostępne są  w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)

  rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,do których zadań statutowych należy ochrona

  konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  oraz http://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 8.2 Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z 

  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  - Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym

  mowa w art.37 ustawy z dnia 15.12. 2000r. o Inspekcji Handlowej (DzU. 2001 nr.4 poz. 25 ze zm ) z

  wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i

  działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości

  z dnia 25.09.2001r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych

  sądów konsumenckich. ( Dz.U. 2001, nr.113 poz.1214 )

  - Klient uprawniony do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z

  art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej ( Dz.U. 2001 nr.4 poz.25 ze zm ) z

  wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu 

  między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej

  przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach

  internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

  - Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a

  Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

  konsumentów ( min. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ). Porady

  udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej

  800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email :

  porady@dlakonsumentów.pl.        

 9.  PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

      ( dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014r ).

9.1 Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od

  niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.9.8

  Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możne zostać złożone na przykład:

  - pisemnie na adres: Firma "SPORT", ul. Krupówki 63, 34-500 Zakopane.

  - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@firmasport.pl

9.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr.2 do Ustawy o

  Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce

  "Odstąpienie od umowy". Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to

   obowiązkowe.

9.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 - dla umowy,w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt,będąc zobowiązany do przeniesienia

   jego własności (np.Umowa Sprzedaży), od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub 

  wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoznik,a w przypadku umowy która(1) obejmuje

 wiele Produktów,które są dostarczane osobno,partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie

 ostatniego Produktu, partii lub części albo(2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów

 przez czas oznaczony, od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

 - dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

9.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie,nie pózniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie

dokonane przez niego płatności,w tym koszty dostawy Produktu ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób

dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu

takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,chyba że konsument wyraznie zgodził się

na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie

zaproponował,że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności

otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez

konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6 Konsument ma obowiązek niezwłocznie,nie pózniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w

którym odstąpił od umowy,zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez

Sprzedawcę do odbioru,chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.  Do zachowania

terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na

adres: Firma "SPORT" ul. Krupówki 63, 34-500 Zakopane.

9.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Produktu.

9.8 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest

ponieść konsument:

- jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy

dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

- konsument ponosi bezpośrednio koszty zwrotu Produktu.

- w przypadku Produktu będącego usługą której wykonywanie - na wyrazne żądanie konsumenta

- rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,konsument,który wykonuje prawo

odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione

do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego

świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub

wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego

świadczenia.

9.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu

 do umów:       

(1)o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyrazną zgodą konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,(2)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań

na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy,(3)w której przedmiotem świadczenia jest Produkt

nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego

zindywizualizowanych potrzeb(4)w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu

zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia(5) w której przedmiotem świadczenia jest

Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu którego po otwarciu opakowania nie można

zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu(6)w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu ze

względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami(7)w której przedmiotem

świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży,

a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na

rynku nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli(8)w której konsument wyraznie żądał, aby Sprzedawca 

do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli Sprzedawca świadczy

dodatkowo inne usługi niż te,których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż

części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy

przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów(9) w której

przedmiotem świadczenia są nagrania dzwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe 

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (10)

o dostarczeniu dzienników, periodyków lub czasopism,z wyjątkiem umowy o prenumeratę (11) zawartej

w drodze aukcji publicznej(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów

mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,

wydarzeniami rozrywkowymi,sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres

świadczenia usługi(13) o dostarczanie treści cyfrowych,które nie są zapisane na nośniku materialnym,

jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyrazną zgodą konsumenta przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od

umowy.     

 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.

10.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów

 Usługobiorców nie będących konsumentami.

10.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym

 konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy

 Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta

 niebędącego konsumentem żądnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.  

10.3 W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne 

 sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie

 od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoznikowi przechodzą na Klienta nie będącego

konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej  utraty

lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę,

ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania  go Klientowi

oraz za opóznienie w przewozie przesyłki.

10.5 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoznika Klient nie będący

konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego

rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany

jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoznika. 

10.6 Zgodnie z art.558 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi 

za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.7 W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę

o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny

poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.8 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego

konsumentem,bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona,zarówno w ramach pojedyńczego

roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów

dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży,nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego

konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi

odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego

konsumentem.

10.9 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/ Usługodawcą,a Klientem/Usługobiorcą nie

będącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę

Sprzedawcy/Usługodawcy.

11.  DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM.

 11.1 Administratorem danych osobowych Klientów/Usługobiorców zbieranych za pośrednictwem

 Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

11.2 Dane osobowe Klientów/Usługobiorców zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

  Internetowego zbierane są, zgodnie z wolą Klienta/Usługobiorcy,w celu realizacji Umowy Sprzedaży

  lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

11.3 Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

  - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką

  pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta

  wybranemu przewoznikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  - w przypadku Klienta który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności

  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta

  wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

11.4 Klient/Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie

  w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

  - pisemnie na adres: Firma "SPORT", ul. Krupówki 63, 34-500 Zakopane.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

12.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to

  jest: zmiany przepisów prawa,zmiany sposobów płatności i dostaw,w zakresie,w jakim te zmiany

  wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

  - W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. 

  świadczenie Usługi Elektronicznej - Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały  

  zachowane wymagania określone w art.384 oraz 384(1) Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca

  został prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni

  kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała

  wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący

  konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.  

12.3 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż

 umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw

 nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian

 Regulaminu w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane bądz złożone

 Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

12.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie

 obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu

 usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (dz.U. 2002 nr.144 poz.1204 ze zm)dla Umów Sprzedaży

 zawartych od 25.12.2014r. z Klientami będącymi konsumentami, przepisy ustawy o prawach

 konsumenta z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. 2014 poz.827 ze zm) oraz inne właściwe przepisy powszechnie

 obowiązującego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl